Hur kör vi i grupp?

För alla körningar som kan vara svåra att hålla ihop, typiskt mer än 15 hojar, kommer en Road Sergeant utses. I de flesta fall kör jag, Anders, först som Road Captain.

Road Captain och Road Sergeant är ansvariga för säkerheten under kortegen och deras instruktioner ska åtlydas.

Road Captain informerar innan körningen övergripande om delmålen samt om vem som är Road Sergeant i de fall det anses nödvändigt.

Road Captain och Road Sergeant kommer vid behov att bära reflexväst under körning.

Då antalet hojar överstiger vad som anses möjligt att hålla ihop som en grupp används vägvisare. Det innebär att när kortegen skall svänga eller om osäkerhet kan uppstå om den fortsatta färdvägen kommer den som kör som nr. 2 att placeras väl synlig för övriga i den riktning fortsatt färd skall ske. Vägvisaren får aldrig(!) lämna sin plats förrän Road Sergeant kommer, väg visaren återansluter till kortegen direkt framför Road Sergeant.

Vid bred väg med mittmarkering så kör vi i en så tät formation som är säkerhetsmässigt möjligt (typ tresekundersregeln), i ett zig-zag mönster med Road Captain längst fram till vänster i filen, andra mc:n kör till höger i filen, tredje mc:n till vänster i filen osv.

Zig-zag-körning (t.v.) och kortege på smal väg (t.h).

Om vägen smalnar så att vägens mittmarkering upphör så upphör även zig-zag-formationen, alla kör då i linje till höger på vägbanan. Tänk på säkerhetsavstånden, zig-zag-formation återupptas när så är möjligt.

Inga omkörningar inom gruppen eller ”lek” får ske under kortegekörning. Alla måste hålla sin plats under körning. Körning i bredd är förbjudet!

Hastighetsbegränsningar kommer att följas, oftast några km/t under för att underlätta att komma ifatt för deltagare längre bak. På motorväg håller vi aldrig över 100 km/t om vi inte gemensamt kommit överens om annat i gruppen innan avfärd.

Kör med ”ett öga i backspegeln” hela tiden, håll uppsikt lika mycket bakåt som framåt. Om man märker att bakomvarande MC tappar kontakt så saktar man ned för att invänta bakomvarande. Om detta inte hjälper så stannar Road Captain på nästa lämpliga plats. Road Captain vänder och söker kontakt med bakomvarande grupp.

Det förutsätts att alla har full tank vid start.

Om någon lämnar gruppen vid ett delmål eller en paus skall Road Captain samt Road Sergeant underrättas innan man avviker.

Om en MC behöver lämna kortegen under färd bör detta meddelas till Road Captain innan start. När detta sker så behåller alla sin plats i kortegen. Detta för att undvika att spårbyten fortplantar sig genom kortegen under körning, vilket kan orsaka onödiga säkerhetsrisker. Vid stopp/paus kan detta justeras så att man återigen kör varannan vänster, varannan höger.

Lämnar man gruppen under körning skall man tydligt markera att bakomvarande ska glida förbi och som sist låta Road Sergeant förstå att man lämnar gruppen. Om man planerat att lämna gruppen under färd skall man ligga långt bak för attt minska eventuella problem.

Om en bil hamnar i kortegen så skall man underlätta så att den kan ta sig ur kortegen.

Ja, mina vänner … det var nog allt som behövs i form av regelverk, säg gärna ifrån om ni saknar något …

/Anders, Road Captain för SkåneTurer …

Uppdaterad 28/6 2020