Så kör vi på vägen …

För alla körningar är jag, Anders, normalt Road Captain och om vi blir fler än 5 deltagare vid körningen utser jag en Road Sergeant med vilken jag kan ha kommunikation via intercom/telefon.

Road Captain är den som ansvarar för rutten.

Road Captain och Road Sergeant är ansvariga för säkerheten under gruppkörningen och våra instruktioner ska följas, om man inte gör det kan man vänligt men bestämt bli ombedd att lämna gruppen.

Road Captain informerar innan körningen alla deltagarna om färdplanen samt om vem som är Road Sergeant.

Road Captain kör först, Road Sergeant kör sist.

När gruppen av motorcyklar skall svänga eller om osäkerhet kan uppstå om den fortsatta färdvägen kan vägvisare användas. Vägvisaren stannar på Road Captains signal på lämplig, väl synlig plats i den fortsatta färdvägens riktning.

Den som ligger efter Road Captain är nästa motorcykel som skall agera vägvisare.

När Road Sergeant kommer så återansluter vägvisaren till kortegen direkt framför Road Sergeant.

Genom att, vid behov, använda vägvisare och bra kommunikation mellan Road Captain och Road Sergeant behöver man inte hålla koll efter andra deltagare i backspegeln, det är bara att köra vidare, de andra kommer ifatt efterhand och vi vet av erfarenhet att vi blir samlade efter en stunds körning även om vi blivit uppsplittrade.

Då man kör på väg med mittlinje så kör vi i ett zig-zag-formation med Road Captain till vänster i filen, andra motorcykeln kör till höger i filen, tredje mc:n kör till vänster i filen o.s.v. Lämpligt kan vara att hålla tresundersregeln till den mc som ligger i samma spår som en själv.


T.v, zig-zag-körning på väg med mittlinje, t.h. körning på smal väg.

Om vägen smalnar av och saknar mittlinje upphör zig-zag-formationen, alla kör då till höger på vägbanan. Tänk på säkerhetsavstånden! Zig-zag-formation återupptas när vägen har mittlinje igen.

Inga omkörningar inom gruppen eller ”lek” får ske under kortegekörning. Alla måste hålla sin plats under körning. Körning i bredd är förbjudet!

Hastighetsbegränsningar skall följas, rekommenderad maxhastighet är 100 km/tim. Vid mindre korteger, som är lätta att överblicka för Road Captain, kan man komma överrens om högre maxfart om ALLA deltagarna tycker så. Detta bestäms innan avfärd.

Det förutsätts att alla har full(!) tank vid start.

Parkering vid stopp sker samlat, tänk på att snabbt lämna vägbanan för att minska risker med övrig trafik.

Om någon lämnar gruppen vid ett delmål eller en paus skall Road Captain samt Road Sergeant underrättas innan avvikelsen.

Om en MC behöver lämna kortegen under färd bör detta meddelas till Road Captain innan start. När detta sker så behåller alla sin plats i kortegen. Detta för att undvika att spårbyten fortplantar sig genom kortegen under körning, vilket kan orsaka onödiga säkerhetsrisker. Vid stopp/paus kan detta justeras så att man återigen kör varannan vänster, varannan höger.

Lämnar man gruppen under körning skall man tydligt markera att bakomvarande ska glida förbi och som sist låta Road Sergeant förstå att man lämnar gruppen. Om man planerat att lämna gruppen under färd skall man ligga långt bak för attt minska eventuella problem.

Om en bil hamnar i kortegen så skall man underlätta så att den kan ta sig ur kortegen.

Vid (tekniska) problem är det Road Sergeant som stannar med den som har problem. Resterande grupp fortsätter med Road Captain som stannar vid första lämpliga plats och inväntar besked från Road Sergeant.

En olycka inträffar och Road Sergeant stannar hos eventullt skadad. Road Sergeant meddelar Road Captain via mobil som avgör hur gruppen skall fortsätta eller om körningen upplöses.

Vid tekniskt problem kan Road Sergeant åka till närmaste vägvisare och lämna över VRS kortegeväst till honom för att sedan återvända till MC:n med problem.